Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Francie

Detail státu

Francie Francie - transparent

Nabízíme 1 ubytovacích kapacit za cenu 3 490 Kč - 3 490 Kč.

Destinace:

CELNÍ A DEVIZOVÉ PŘEDPISY

Od celních poplatků je osvobozen neobchodní dovoz.

Podle nařízení č. 1889/2005 Evropského parlamentu a Rady, platného od 15. června 2007, se snížil na 10 000 EUR limit hotovosti převážené přes hranice Evropské unie bez povinnosti ohlásit tuto skutečnost celním orgánům. Hotovostí se rozumí jakákoli měna, šeky, cestovní šeky, peněžní poukázky směnitelné za hotové peníze, cenné papíry na doručitele a jiné snadno směnitelné hodnoty, ale také vysoce hodnotné komodity jako drahé kovy nebo drahé kameny.
Členské státy EU mají možnost upravit danou problematiku vnitrostátními předpisy. V případě Francie (čl. 464 a 465 francouzského celního zákoníku) jsou pravidla podstatně přísnější.

Povinnosti ohlásit hotovost nad 10 000 EUR celním orgánům podléhají všechny osoby překračující francouzské hranice (včetně občanů EU), a to bez ohledu na to, zda jde o vnitřní či vnější hranice EU.
Uvedený limit je stanoven na osobu pouze pro případ, že projíždí samostatně. Projíždí-li skupina lidí v příbuzenském vztahu nebo se
společným ekonomickým zájmem, platí limit pro celou skupinu dohromady.
Ohlášení je nutno provést osobně na celnici při vstupu do země či při výstupu z ní nebo písemně, a to nejpozději 15 dnů před překročením hranic na adrese:
SETICE
Service des titres du commerce extérieur
14 rue Yves Toudic
75010 PARIS
Francie
E-mail: ">finances.gouv.fr"">finances.gouv.fr">>dg-setice@douane.finances.gouv.fr.

K žádosti je třeba připojit obálku s adresou odesílatele. Podrobné informace a příslušný formulář (ke stažení zde: Declaration d´argent liquide 13426.pdf )jsou k dispozici na webových stránkách francouzské celní správy www.douane.gouv.fr , rubrika "Particuliers", článek Obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs.

Při cestování se psem, kočkou nebo fretkou je nutný Evropský pas vydaný a vyplněný veterinářem. Kromě toho musí být zvíře identifikovatelné mikročipem a očkované proti vzteklině. Benzín lze převážet pouze v nádrži auta a v kanystru do množství 10l. Dovoz a vývoz zvířat, rostlin, léků (kromě těch, které odpovídají osobní potřebě), zbraní a uměleckých předmětů se řídí zvláštními předpisy. Před cestou doporučujeme informovat se u zastupitelského úřadu Francie v Praze a případně si vyžádat příslušná povolení.

 

DOKUMENTY

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti.

Občanský průkaz je chápán jako cestovní doklad pouze pro jeho držitele, nikoli pro dítě v něm zapsané. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem a je zapsáno v jeho občanském průkazu, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem.

Při cestě autem je nutný řidičský průkaz, technický průkaz (carte grise) a pojištění (carte verte).

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOST, DOPORUČENÍ PRO TURISTY

Ve Francii platí od července 2005 druhý nejvyšší stupeň pohotovosti (z pěti možných) reagující na možnost teroristického útoku (v praxi představuje zvýšenou ostrahu veřejných budov a míst s větší koncentrací lidí). Tento stupeň je označen jako „velmi pravděpodobná hrozba“. V posledních třech letech byla bezpečnostní opatření vyplývající z tohoto stupně pohotovosti již několikrát posílena. Velvyslanectví ČR ve Francii proto doporučuje českým občanům cestujícím do Francie, aby zejména na turistických místech, veřejných prostranstvích a v dopravních prostředcích dbali zvýšené opatrnosti.

Vzhledem k narůstajícímu počtu loupežných přepadení na jihu Francie v oblasti Provence, u benzínových stanic a na odpočívadlech dálnice A7, okolí měst Aix-en-Provence, Marseille, Nice, po celém jižním pobřeží Côte d´Azur turistům se nedoporučuje přespávat v zamknutých automobilech mimo kempy a ubytovací zařízení, neboť hrozí vysoké riziko přepadení.

Upozornění pro turisty cestující autem:
Pokuty za nedodržení pravidel silničního provozu jsou poměrně vysoké a musí být zaplaceny na místě v hotovosti. Jakákoliv snaha o snížení pokuty je bezpředmětná. Řízení pod vlivem omamných látek je trestné.

Povinný alkotester
Dekret č. 2012-284 ze dne 28. února 2012, kterým se mění francouzský silniční zákoník a který vstoupil v platnost dne 1.7.2012, zavedl povinnost mít ve voze nepoužitý alkotester s neprošlou lhůtou k použití. Alkotester má vyhovovat francouzským normám NFX 20702 (chemický) a NFX 20204 (elektronický). Alkotestery uvedené kvality by mělo být možné zakoupit u čerpacích stanic, v samoobsluhách, v lékárnách.

Povinnost se vztahuje na všechny řidiče motorových vozidel, včetně řidičů motorových vozidel registrovaných v jiných státech, s výjimkou řidičů mopedů a řidičů těch motorových vozidel, do kterých byl již výrobcem nebo autorizovaným servisem zabudován elektronický alkotester zamezující rozjezdu vozidla v případě pozitivního výsledku dechové zkoušky.

Neplnění uvedené povinnosti mělo být původně sankcionováno pokutou ve výši 11 Eur, a to od 1.11.2012, po prvním odkladu pak od 1.3.2013.
Dne 24.1.2013 však francouzský ministr vnitra oznámil, že se aplikace sankce za nedodržení povinnosti mít ve voze alkotester odkládá na neurčito.

Zpřísnění některých sankcí
Dne 5. ledna 2012 vstoupil v platnost dekret č. 2012-3 z 3. ledna 2012, kterým se mění „code de la route“ (francouzský silniční zákon). Dochází ke zpřísnění sankcí za některá porušení pravidel silničního provozu a zavádějí se nové povinnosti. Dekret přináší tyto hlavní změny:

- Naprostý zákaz vlastnit, převážet a používat navigační zařízení upozorňující na umístění radarů měřících rychlost. Pokuta za nedodržení je 1500,-€ .
- Zvýšení pokuty za telefonování za jízdy z 35,- € na 135,-€.
- Zvýšení pokuty za sledování televize za jízdy ze 135,-€ na 1500,-€.
- Zvýšení pokuty za používání poznávací značky neodpovídající předpisům ze 68,-€ na 135,-€.
- Zvýšení pokuty za jízdu v odstavném pruhu z 35,-€ na 135,-€.
- Nově bude stejným způsobem pokutováno pouhé vjetí do odstavného pruhu.

Výnos francouzského ministerstva vnitra ze dne 3.1.2012 stanovuje nově povinnost pro řidiče motocyklů nad 125 cm3 nosit reflexní vesty. Tato povinnost bude v plném rozsahu platit od 1.1.2013.

Porušení shora uvedených povinností se samozřejmě odrazí v bodovém systému platícím pro francouzské ŘP.

Dopravní nehody:
Ve Francii provádějí policejní orgány zápis okolností nehody pouze v případech, kdy došlo ke zranění či úmrtí. Při této příležitosti vyslechnou svědky, provedou základní konstatace a měření, sepíší protokol, ale nejsou kompetentní k určení viníka nehody. Účastníci nehody si poté mohou vyžádat protokol prostřednictvím příslušné prokuratury (protokol však bývá k dispozici až po několika měsících).

K nehodám, při kterých došlo pouze ke hmotným škodám, se policie nedostavuje (protokol tedy nesepisuje). O okolnostech nehody sepisují tzv. „Evropský protokol» (ve Francii Constat à l´Amiable) o nehodě sami její účastníci. Formuláře protokolu mají standardní podobu v celé EU. Existuji i v češtině a jsou zpravidla k disposici v každé pojišťovně.

Při vyplňování protokolu je podstatné:
(1) přesně zachytit situaci na schématu v dolní části formuláře;
(2) zajistit, aby byla řádně vyplněna totožnost účastníků nehody a údaje k jejich pojištění;
/je tedy třeba žádat předložení oficiálních dokladů totožnosti účastníků nehody (občanského průkazu nebo pasu), řidičského průkazu a zelené karty; pokud předloženy nejsou, doporučuje se přivolat policii/;
(3) zapsat do formuláře protokolu jména a adresy svědků.

Protokol může být vyplněn i několika jazyky (např. jedním účastníkem česky a druhým francouzsky).
Pokud by druhá strana odmítla protokol podepsat, je též možné přivolat policii, nebo eventuelně vyplnit protokol s pomocí svědků. Doporučuje se dobře si situaci vyfotografovat.

Odškodnění:
Hmotné škody (pokud již nebyly hrazeny havarijním pojištěním) lze uplatnit buď u pojišťovny druhé strany ve Francii (francouzsky) anebo též u jejího zástupce v České Republice. Podrobnosti a kontakt si lze vyžádat u České kanceláře pojistitelů (www.ckp.cz).

Zkušenost ukazuje, že řešit škody na zdraví včetně úmrtí přímo ve Francii s pojišťovnou odpovědné osoby bývá někdy efektivnější a především rychlejší. Příslušná francouzská právní úprava je ve vztahu k obětem autonehod příznivá. Škody na zdraví nejsou hodnoceny podle předem stanového ceníku, ale jednotlivé případy jsou řešeny individuálně, a to dle zvyklostí a relevantních soudních precedentů.

Pro případ, kdy by bylo třeba řešit odškodnění soudní cestou, je žádoucí - vzhledem k tomu, že jde o specifickou a úzce vymezenou právní oblast - asistence advokáta se znalostí francouzského práva a francouzského prostředí. Poplatky za soudní řízení jsou ve Francii relativně nízké (několik desítek eur bez ohledu na výši sporu). Výše odměny služeb advokáta je srovnatelná s odměnou běžnou v České republice.

Nákladní kamionová doprava:
Porušení celních předpisů či ustanovení Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (Dohoda AETR) :
Stává se, že při mezinárodní kamionové dopravě je kamion zadržen, a to buď celní správou (celní přestupky) nebo policií (nedodržování ustanovení Dohody AETR). Konstatované přestupky bývají nejčastěji dvojího charakteru a mají dva následující důsledky:
(1) Pokud je přestupek malý, příslušný kontrolní orgán udělí blokovou pokutu (řádově do několika set eur), přičemž má možnost vozidlo zadržet do doby, než bude pokuta zaplacena. I kdyby byla pokuta uložena v rozporu s právním řádem, opravný prostředek je v praxi nedostupný.
(2) Pokud je přestupek závažnější, nebo se jedná o trestný čin, kontrolní orgán nařídí po konzultaci s prokuraturou zaplacení soudní jistoty (zpravidla ve výši několika tisíc eur). I v tomto případě je vozidlo zadrženo do doby, než je jistota uhrazena. Záležitost pak řeší soud. Postup je obvykle následující: Soud odsoudí pachatele (bez přítomnosti stran) k pokutě ve výši již zaplacené jistiny. Rozhodnutí soudu je pachateli zasláno doporučeným dopisem s doručenkou. Ten může proti rozhodnutí podat dovolání do 45 dnů od data doručení. Pokud tak učiní, je celá jeho kauza znovu posouzena, tentokrát za jeho přítomnosti, nebo za přítomnosti jeho advokáta. Tímto opravným prostředkem se v minulosti v mnoha případech podařilo původní rozhodnutí zrušit, nebo pokutu podstatně snížit.

Dekret č. 2012 – 1359 ze dne 4.12.2012 nově upravil celkovou povolenou hmotnost motorových vozidel tak, že navýšil limit pro celkovou hmotnost jedoucího vozidla s více než čtyřmi nápravami ze 40 na 44 tun. Stanovil dále přísnější pravidla pro povolené zatížení náprav jedoucích vozidel s celkovou hmotností nad 40 tun, a to:
12 tun na hnací nápravu (místo původních 13 tun),
27 tun pro skupinu tří náprav – trojnápravu (namísto 31,5 tuny).

Odškodnění v případě fyzického násilí:
Francouzské zákony umožňují též odškodnění v případě úmrtí či poškození zdraví v důsledku prokázané agrese. Na odškodnění vzniká právo bez ohledu na to, zda byl viník vůbec nalezen a identifikován či zda je solventní. Odškodnění vyměřuje zvlášť k tomu ustavená soudní komise, která postupuje podle běžných zvyklostí a soudních precedentů. I v tomto případě se nicméně doporučuje asistence kvalifikovaného francouzského advokáta.

Trestní záležitosti:
Policie má právo zadržet osobu podezřelou ze spáchání trestného činu na dobu 24 hodin, tato doba může být prodloužena na základě rozhodnutí prokurátora až na 48 hodin (v případech podezření ze spáchání některých zvlášť závažných trestných činů i na dobu delší). Zadržený má možnost využít právní pomoci advokáta. Po uplynutí doby vazby je dotyčná osoba předvedena buď přímo před řádný soud, kde probíhá za přítomnosti jejího advokáta příslušné řízení, nebo je předvedena před vyšetřujícího soudce, který ji, též za přítomnosti advokáta, předběžně vyslechne a poté rozhodne o vyšetřovací vazbě. Vyšetřovací vazba může trvat i několik měsíců. Po jejím ukončení je obviněný postaven před řádný soud.

Úloha advokáta je v těchto případech od počátku velmi důležitá. Záležitost se navíc často komplikuje i jazykovou bariérou. Pokud si zadržený český občan nestanoví vlastního advokáta, je mu přidělen advokát ex offo (placený francouzským státem). K výslechům či soudnímu řízení je též přizván soudem placený překladatel, který se ale účastní pouze úkonů v rámci trestního řízení nebo výslechů. Je velmi obtížné žádat jeho přítomnost k jiným účelům, jako například k rozhovorům s advokátem. V takovém případě je samozřejmě nejpraktičtější použít služeb francouzského advokáta se znalostí českého jazyka, jeho služby, nejedná-li se o advokáta ex offo, je však třeba uhradit.

V Paříži a v dalších velkých městech a především ve středomořské oblasti je třeba dát pozor na krádeže. Není vhodné nechávat doklady a cenné věci na pláži a v zaparkovaných autech, nocovat na pláži.

Ve vysokohorských oblastech je důležité nepodceňovat náročnost terénu a klimatické podmínky, nezapomínat na připojištění pro vysokohorskou turistiku a na speciální připojištění na sport. Před cestou do zahraničí se doporučuje sjednat si cestovní pojištění.

 

ZDRAVOTNICTVÍ, DŮLEŽITÁ TEL ČÍSLA

Český občan má nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči v případě ohrožení života nebo zdraví. Před odjezdem z ČR je třeba si vyzvednout u pobočky zdravotní pojišťovny Evropskou kartu zdravotního pojištění.

Ve Francii se lékařské ošetření platí přímo lékaři, který vystaví potvrzení o ošetření tzv. „Feuille de Soins„. Pro úhradu nákladů je třeba se obrátit s tímto potvrzením na místní zdravotní pojišťovnu (Caisse Primaire d´Assurance Maladie) nebo na příslušnou zdravotní pojišťovnu v ČR.

V případě nemocničního ošetření hradí pacient pouze předepsanou spoluúčast:
- lékařské ošetření 30% - 70% nákladů
- laboratorní testy 40% nákladů
- léky 15-65% nákladů
- nemocniční péče 20% nákladů a současně 18 EUR denně za stravu.Např. při pobytu na chirurgii stojí pobyt na den více než 800 Eur.

V případě lékařského ošetření hradí pacient pouze předepsanou spoluúčast ve výši:
- lékařské ošetření 30 - 40% nákladů
- laboratorní testy 40% nákladů
- léky 30 – 65 % nákladů

Repatriace na území ČR a v případě úmrtí převoz tělesných pozůstatků se nepovažuje za neodkladnou zdravotní péči. Z tohoto důvodu doporučujeme před cestou do Francie nechat se připojistit.

Důležitá telefonní čísla:
15 první pomoc
17 policie - pohotovostní služba
18 požárníci
112 evropské číslo pohotovostní služby

ZÁMOŘSKÉ DEPARTAMENTY A ZÁMOŘSKÁ ÚZEMÍ
Zámořské departementy – Départements d´outre-mer (DOM): Guadeloupe, Guyana, Martinik, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte.
Zámořská území – Territoires d ´outre-mer (TOM): Nová Kaledonie, Francouzská Polynésie, Wallis-et-Futuna.
Režim vstupu je pro občany ČR totožný s režimem vstupu do metropolitní Francie. Vzhledem ke vzdálenosti a možnosti mezipřistání v jiných státech se doporučuje do zámořských území a departementů cestovat s pasem.

Telefonní čísla platná v DOM i v TOM:
15 lékařská pomoc (SAMU - Service d´aide médicale urgence)
16 námořní pomoc (Secours en mer)
17 policie – pohotovostní služba
18 požárníci (Pompiers)

Telefonní čísla v DOM fungují stejně jako v metropolitní Francii. V TOM je nutné uvést mezinárodní předvolbu i při telefonování z a do Francie.
Měna v DOM : EURO – ceny poněkud vyšší ve srovnání s metropolitní Francií.
Měna v TOM : FRANK FCP ( pro orientaci cca 1 euro = 119,25 )
Kromě očkování běžných v ČR doporučují některé cestovní kanceláře i očkování proti hepatitidě A a B.
Bezpečnostní situace je srovnatelná s metropolitní Francií.
Zastoupení ČR : Velvyslanectví ČR v Paříži

 

Výsledky hledání
Náš tip
Na skok do Paříže, Remeše a Lucemburku

Na skok do Paříže, Remeše a Lucemburku

Francie » Paříž

1 termín / 0 Last minute / 1 First minute

Strava: BS Odlet: - Odjezd z: 0 míst

autobus FM


další nabídky >