Vstupenky on-line

Last minute zájezdy 2013 Černá Hora

Detail státu

Černá Hora Černá Hora - transparent

Nabízíme 90 ubytovacích kapacit za cenu 1 622 Kč - 72 190 Kč.

Destinace:

AKTUÁLNÍ DOPORUČENÍ A VAROVÁNÍ

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky informuje, že od 15. června 2008 platí v Černé Hoře zákaz dovozu potravin. Výjimkou z tohoto zákazu jsou pouze následující potraviny určené pro konzumaci po cestě: - dětská a diabetická strava - čerstvé ovoce a zelenina (kromě brambor) celkové váhy max. 5 kg - sušené ovoce, zelenina a houby, káva, kakao, koření a čaje celkové váhy max. l kg - alkoholické nápoje max. 1 l - jiné nápoje max. 2 l - voda v lahvích max. 5 l.

 

CELNÍ PŘEDPISY

Oficiální měnou v Černé Hoře je EURO, ačkoliv Černá Hora není členem eurozóny. Na hranicích Černé Hory většinou není třeba prokazovat dostatek finančních prostředků pro pobyt, jakkoliv dle zákona je cizinec povinen disponovat za účelem pobytu dostatkem finančních prostředků. Povinná směna valut není vyžadována. Na hraničním přechodu při vstupu na území Černé Hory je však nutné deklarovat celním orgánům dovážené valuty, pokud jejich výše převyšuje 10.000,- Euro, a požadovat vydání písemného potvrzení. V opačném případě hrozí zabavení valut držených při výstupu z Černé Hory. Šance na vrácení zabavených valut je malá. Velvyslanectví ČR v Bělehradě/Konzulární jednatelství ČR v Podgorici zde nemůže zajistit efektivní pomoc, jelikož nedeklarování valut je porušením platných předpisů.

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky informuje, že od 15. června 2008 platí v Černé Hoře zákaz dovozu potravin. Výjimkou z tohoto zákazu jsou pouze následující potraviny určené pro konzumaci po cestě:
- dětská a diabetická strava
- čerstvé ovoce a zelenina (kromě brambor) celkové váhy max. 5 kg
- sušené ovoce, zelenina a houby, káva, kakao, koření a čaje celkové váhy max. 1 kg
- alkoholické nápoje celkového objemu max. 1 l
- jiné nápoje celkového objemu max. 2 l
- voda v lahvích max. 5 l.

Na území Černé Hory lze kromě omezeného dovozu potravin bezcelně dovézt zboží pro osobní potřebu v množství, odpovídajícím době pobytu na území Černé Hory a účelu cesty. Bezcelně lze dovést na osobu starší 17 (Pozn.KJ.: nikoliv 18 let) 200 cigaret nebo 100 doutníků či 50 cigár, 250 g tabáku, 2 l vína, 1 l tvrdého alkoholu, 50 g parfémů či 0,25 l toaletní vody. Pro fyzické osoby je zakázán dovoz omamných a psychotropních látek a jedů, nelze převážet léky v množství, které převyšuje 6 měsíční pacientovu potřebu; zbraně a munici lze dovézt jen na povolení Ministerstva hospodářství se souhlasem Ministerstva vnitra. Lovecké zbraně a munici lze dovézt jen v případě účasti na organizovaném lovu ze strany Loveckého svazu.
Na hraničním přechodu je třeba přihlásit a nechat si vystavit doklad k radiostanici instalované ve vozidle.

Dovoz a tranzit domácích zvířat je možný dle Zákona o veterinářství Sb. zákonů č. 11/04 a 27/07 po předložení mezinárodního očkovacího průkazu zvířete a veterinárního potvrzení o tom, že je zvíře zdrávo a v místě jeho předchozího pobytu nebyla v uplynulém půlroce zaregistrována vzteklina. Toto potvrzení nesmí být starší 90 dnů. V případě psa staršího 3 měsíců je rovněž nutné potvrzení o očkování proti vzteklině, které musí být starší 15 dnů a nesmí být starší 6 měsíců. Konzulární jednatelství ČR v Podgorici doporučuje nechat pro zvíře vystavit modrý mezinárodní pas EU/ČR s fotografií očipovaného zvířete a vylepeným elektronickým čipem společně se zapsanými daty všech provedených očkování.

 

DOKUMENTY

Do Černé Hory mohou občané České republiky vstupovat buď s platným pasem nebo jiným dokladem, který prokazuje totožnost občana a jeho státní občanství (občanský průkaz). Použití tzv. rychlopasů černohorské předpisy nespecifikují. Konzulární jednatelství ČR v Podgorici s jejich používáním dosud nezaznamenalo žádné komplikace.

S ohledem na zkušenosti v případě ztráty či odcizení osobních dokladů Konzulární jednatelství ČR v Podgorici doporučuje volit jejich úschovu v rámci možností jen na bezpečném místě; pro případ ztráty pak předem disponovat fotokopií datových stránek a v případě cestování s pasem i občanským průkazem oba doklady přechovávat na odlišných místech. V případě jejich ztráty či odcizení je třeba si nechat vystavit potvrzení od černohorské policie a za účelem vydání cestovního průkazu (tzv. náhradního cestovního dokladu) dostavit se na Konzulární jednatelství ČR v Podgorici se dvěma fotografiemi o rozměru 3,5 x 4,5 cm. Fotokopie ztracených či odcizených dokladů usnadní následný proces vydání cestovního průkazu.
Při vstupu do Černé Hory vozidlem je na hraničních přechodech vyžadován doklad o pojištění vozidla (tzv. “zelená karta“, v níž nesmí být přeškrtnut znak někdejší SRJ, SČH či Černé Hory a která musí být předem podepsána vlastníkem vozu) a dále osvědčení o technickém stavu vozidla tzv. “malý technický průkaz“.
Konzulární jednatelství ČR v Podgorici doporučuje si vzít s sebou případné havarijní pojištění, tiskopis „Zpráva o nehodě“ v anglickém či německém jazyce, pokyny pojišťovny, jak postupovat v případě nehody, případně asistenční karty a před odjezdem zkontrolovat, zda jsou platné známky o provedení emisí a STK vylepeny na registrační značce vozidla.

 

SPECIFIKA, BEZPEČNOST, DOPORUČENÍ TURISTŮM

Bezpečnostní situace v Černé Hoře je poměrně dobrá. Úroveň obecné kriminality je relativně nízká.

Při cestování vozidlem je zapotřebí zvláště dodržovat všeobecně platná pravidla, tzn. cestovat pokud možno za dne, v noci nezastavovat na odlehlých parkovištích, využívat větších terminálů či osvětlených hotelových parkovišť apod. Stav vozovek je všeobecně horší oproti situaci v ČR – kromě hlavních tahů, které jsou celkově v dobrém stavu, ale jsou často rekonstruovány, a to i v průběhu turistické sezony. Řízení vozidla je třeba věnovat zvýšenou pozornost s ohledem na často náročnou konfiguraci terénu. Mnozí černohorští řidiči navíc dopravní předpisy příliš nerespektují a jezdí velice riskantně. Styl řízení místních řidičů je celkově agresivnější a této skutečnosti odpovídá i vyšší počet těžších dopravních nehod. Zvláště se doporučuje dávat pozor při průjezdu kruhovými křižovatkami. Je třeba také počítat s tím, že hlavní silnice nepoužívají jen motorová vozidla, ale i chodci, cyklisté, koňské neosvětlené povozy aj. Kontroly dopravní policie bývají časté. Vždy je třeba respektovat výzvu policisty k zastavení a vyvarovat se přitom jakýchkoliv verbálních konfliktů. Ty vedle pořádkové pokuty končí dočasným odebráním cestovního dokladu s možností následného řízení u místního přestupkového soudu.

Mezi Bokou kotorskou (Risanský záliv) a vnitrozemím je nově vybudována silnice vedoucí z Risanu do Nikšiće s alternativou zrekonstruované silnice do Šavniku a nově vybudovaného navazujícího silničního tahu na Žabljak (Durmitor) či spojnice Nikšić - Podgorice.

Od 28.12.2012 bude v praxi aplikován nový silniční zákon, publikovaný ve Sbírce zákonů Černé Hory dne 28.6.2012, který uvádí závazky Černé Hory v uvedené oblasti v soulad se standardy v EU. V porovnání s předchozím zákonem podstatně rozšiřuje výčet povinností řidiče (zákaz používání antiradaru, rozšíření povinné výbavy řidiče o reflexní vestu, zpřísnění podmínek pro převoz dětí, zákaz používání sluchátek při jízdě aj.) a výrazně zpřísňuje postih za dopravní přestupky (v rozmezí od 20 EUR do 10 tisíc EUR nebo odnětím svobody v délce do 60 dnů). Tolerovanou přítomnost alkoholu v krvi řidiče snižuje z 0,05 mg/kg na 0,03 mg/kg.

Z nejzávažnějších přestupků:
policista řidiči odebere řidičský průkaz, pokud v obci překročí rychlost o více než 30 km/h a mimo obec o více než 50 km/h, pokud opustí místo dopravní nehody, řídí vozidlo s více než 0,5 g/kg alkoholu v krvi či pod vlivem drog nebo jiných psychoaktivních látek, předjíždí vozidlo stojící na přechodu pro chodce, předjíždí kolonu vozidel či předjíždí v tunelu, před vrcholem kopce či v zatáčce.
Policista znemožní řidiči pokračovat v jízdě na přechodnou dobu, pokud má řidič v krvi 0,3 g až 0,5 g alkoholu, není schopen řídit bezpečně z titulu mimořádné únavy, stresu či bolesti a nemá řidičský průkaz pro vozidlo, které řídí.
Policista zatkne řidiče, u něhož je potvrzena přítomnost alkoholu v krvi v koncentraci převyšující 1 g/kg, který řídí pod vlivem psychoaktivních látek, nezastaví na pokyn policisty s cílem vyhnout se silniční kontrole či odmítne se podrobit zkoušce na přítomnost alkoholu, drogy či jiných psychoaktivních látek.
Peněžitou pokutou ve výši od 300 EUR do 2 tisíc EUR nebo odnětím svobody v délce do 60 dnů je sankcionován řidič za jízdu, při níž překročí povolený rychlostní limit v obcii o více než 70 km/h a mimo obec o více než 90 km/h, či řídí pod vlivem alkoholu s vyšší koncentrací než 0,5 g/kg či pod vlivem drog nebo psychoaktivních substancí.

 

ZDRAVOTNICTVÍ, DŮLEŽITÁ TEL ČÍSLA

V souladu se sukcedovanou Smlouvou mezi ČR a SRJ o sociálním zabezpečení z r. 2002 nese náklady na zdravotní péči za své pojištěnce každá ze signatářských stran. Pojištěnci s krátkodobým pobytem v Černé Hoře za účelem turistiky či obchodu mají právo na neodkladnou zdravotní péči, pojištěnci s přechodným či trvalým pobytem mají v zásadě nárok na zdravotní péči v podobném rozsahu jako občané Černé Hory. Před cestou do Černé Hory je nutno si ve své zdravotní pojišťovně v ČR vyzvednout platný formulář CR/YU 111, který je třeba si nechat před odjezdem potvrdit. Tento formulář dokládá nárok na neodkladné věcné plnění během pobytu na území Černé Hory. Pojištěnec po příjezdu do Černé Hory předloží uvedený dokument příslušné pobočce Fondu pro zdravotní pojištění (Fond za zdravstveno osiguranje) dle místa svého přechodného pobytu. Pobočka Fondu pojištěnci na základě formuláře CR/YU 111 vydá tzv. “nemocniční list“ (bolnički list), s nímž může následně nárokovat neodkladné/ou ošetření/hospitalizaci ve veřejných zdravotnických zařízeních. Za každé ošetření ve veřejném zdravotnickém zařízení pak hradí jen spoluúčast jako občan Černé Hory, ostatní náklady si vzájemně uhrazují fondy zdravotního pojištění ČR a Černé Hory. Pokud je pacient v ČR pojištěn, potřebuje náhle neodkladnou zdravotní péči, avšak „nemocniční list“ si předtím nevybavil, veřejné zdravotnické zařízení v Černé Hoře je povinno si tento dokument ve dvojjazyčné verzi vyžádat prostřednictvím příslušné pobočky Fondu. Pokud se však nepodaří tento dokument uvedenou cestou zajistit, veřejné zdravotnické zařízení má právo požadovat úhradu od pojištěnce.

Konzulární jednatelství ČR v Podgorici doporučuje se před cestou připojistit, tj. sjednat si cestovní pojištění, adekvátní délce pobytu a plánovaným aktivitám. Je třeba si mj. ověřit, zda cesta nemá sportovní charakter, neboť takový její charakter vyžaduje u některých druhů pojištění příplatek. Cestovní pojištění navíc kryje i další, obvykle nemalé výlohy, např. přepravu nemocného, a často umožňuje, že vyšší poplatky hradí asistenční služba pojišťovny. Následná refundace ostatních poplatků je ovšem možná jen v případě, že k ošetření došlo ve smluvním zdravotnickém zařízení mezinárodní pojišťovny.

Plnění pojistného nezřídka vyžaduje okamžitou stručnou a výstižnou telefonickou zprávu pojišťovně v ČR na účet volaného. Vždy je žádoucí si ponechat pro další jednání s pojišťovnou veškeré účetní doklady včetně kopií receptů, RTG, CT, MGR snímků a nechat si vystavit od zdravotnického zařízení lékařskou zprávu s diagnózou. Pojišťovny v ČR obvykle vyžadují její úřední překlad.
Očkování do Černé Hory není třeba, doporučuje se očkování proti žloutence A a B a proti tetanu.

Veškeré léky se v lékárnách platí v hotovosti. V soukromých lékárnách je sortiment podstatně širší. Ne vždy jsou však v Černé Hoře i některé životně důležité léky dostupné (např. častý deficit insulinu apod.). Proto Konzulární jednatelství ČR v Podgorici doporučuje turistům vybavit se na cestu všemi potřebnými léky již před odjezdem z ČR a v průběhu pobytu nepodceňovat potenciální rizika, zejména nebezpečí úpalu či úžehu v letním období, utonutí, u kardiaků srdečního selhání, u osob s vysokým krevním tlakem náhlé mozkové příhody. Analogicky se doporučuje nepodceňovat rizika vážných úrazů, zejména v horách, kam je sice možné požádat prostřednictvím linky 112 o vyslání horalů/záchranářů, je však třeba mít na zřeteli, že v Černé Hoře dosud neexistuje jednotně organizovaný a adekvátně vybavený systém horské služby.

Úroveň státních zdravotnických služeb v Černé Hoře zůstává celkově navzdory průběžně dosahovanému dílčímu pokroku nižší, než je tomu v ČR. To se zvláště týká úrovně vybavenosti zdravotnických zařízení diagnostickými přístroji jakož i vybavenosti sanitních vozů, ale i celkové úrovně ambulancí a lůžkových oddělení nemocničních zařízení.

V případě úmrtí českého občana na území Černé Hory je třeba v případě organizovaného zájezdu neprodleně vyrozumět vedoucího zájezdu (delegáta cestovní kanceláře), v případě individuální cesty informovat policii, která vyrozumí lékaře, a vždy se obrátit na Konzulární jednatelství ČR v Podgorici, případně na Velvyslanectví ČR v Bělehradě.

Důležitá telefonní čísla

Volací předčíslí:
Černá Hora + 382

opštiny:
Podgorica, Danilovgrad, Kolašin (0)20
Bar, Ulcinj (0)30
Budva (0)33
Kotor, Tivat (0)32
Herceg Novi (0)31
Cetinje (0)41
Nikšić, Plužine, Šavnik (0)40
Pljevlja, Žabljak (0)52
Bijelo Polje, Mojkovac (0)50
Berane, Andrijevica, Plav, Rožaje (0)51

Jednotný záchranný systém (bezplatná celoevropská linka tísňového volání) 112
Policie (policija) 122
Hasiči (vatrogasci) 123
Rychlá zdravotní pomoc (hitna pomoć) 124

Informace o telefonních číslech 1181
Turistický servis Montenegro Customer Care (všeobecné informace, žádosti, stížnosti) 1300
AutoMotoSvaz Černé Hory (AutoMotoSavez Crne Gore)
Poskytuje služby na všech silničních tazích v Černé Hoře: prostřednictvím rozvětvené sítě automotodružstev a jejich specializovaných firem zajišťuje technickou pomoc na cestách včetně odtahoví služby či servis ve větších městech; poskytuje informace o stavu na silnicích.
Tel. kontakt ze zahraničí: +382 20 19807, +382 20 234 999, + 382 63 239 987,
Fax ze zahraničí: +382 20 234 467
Tel. kontakt z Černé Hory: (020) 19807, (020) 234 999, 063 239 987
Fax: (020) 234 467

Některé z pohřebních služeb
Pogrebne usluge –JP Podgorica +382 (0)20 634 022
DOO „SUZA“ Nikšić +382 (0)40 230 227, +382 (0)67 287 160
STR “POGREBNO“ Berane +382 (0)50 236 435
JP “POGREBNE USLUGE“Budva +382 (0)32 458 625
MIRAN SAN Kotor +382 (0)69 292 720

Letecká přeprava
Letiště Podgorica +382 (0) 20 444 244
Letiště Tivat +382 (0) 32 670 960

Železniční přeprava Černé Hory
Tel: +382 (0)20 441 370,
Fax: +382 (0)20 441 234
www.zcg-prevoz.me , putnicki@zcg-prevoz.me

Vlaková nádraží
Podgorica (0) 20 441 211, (0) 20 441 212, Bar (0)30 301 622, (0)30 301 615, Sutomore (0)30 441 692, Nikšić (0)40 214 493, (0)40 214 480, Kolašin (0) 20 441 491, Mojkovac (0)50 472 130, Bijelo Polje (0)50 478 560

Autobusová nádraží
Podgorica (0)20 620 430, Berane: (0)51 234 828, Nikšić (0)40 213 018, Pljevlja (0)52 323 114, Herceg Novi (0)31 321 225, Budva (0)33 456 000, Ulcinj (0)30 413 225, Tivat (0)32 672 620, Kotor (0)32 325 809, Bar (0)30 346 141, Rožaje (0)51 271 115, Danilovgrad (0)20 811 711, Plav (0)51 251 371

Námořní doprava Černé Hory
Tel: +382 33 402 260
Fax: +382 33 402 261
Mob:+382 67 302 556
E-mail: Inko@adriatravel.me

Mobilní sítě
Operátoři:
067 T-Com, T-Mobile (dříve Telecom, pevná a mobilní síť, info: 1188)
069 Telenor (dříve Pro Monte GSM, info: 1500)
068 M:tel (info: 1600)
Roaming existuje se všemi zeměmi Evropy i s většinou zemí světa, v případě ČR jsou uzavřeny smlouvy se všemi operátory.
Pro turisty je k používání mobilu nejvhodnější “Pre paid“ karta, kterou lze zakoupit u operatérů mobilních sítí, na poštách a v trafikách.Výsledky hledání
Náš tip
Slovenska Plaža

Slovenska Plaža

Černá Hora » Budvanská riviéra

1686 termínů / 28 Last minute / 32 First minute

Strava: SN, PL, Al Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky autobus vlastní LM FM

Náš tip
Apartmány Doni Holiday

Apartmány Doni Holiday

Černá Hora » Ulcinjská riviéra

6 termínů / 6 Last minute / 0 First minute

Strava: BS Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní LM

Náš tip
Utjeha - vila Perla

Utjeha - vila Perla

Černá Hora » Barská riviéra

6 termínů / 6 Last minute / 0 First minute

Strava: BS Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní LM

Náš tip
Apartmány vybrané - Budva

Apartmány vybrané - Budva

Černá Hora » Budvanská riviéra

408 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: BS Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky autobus vlastní

Náš tip
Sentido Tara

Sentido Tara

Černá Hora » Budvanská riviéra

1049 termínů / 27 Last minute / 0 First minute

Strava: PL, Al Odlet: PRG, BTS Odjezd z: 0 míst

letecky autobus vlastní LM

Náš tip
Prag

Prag

Černá Hora » Ulcinjská riviéra

10 termínů / 10 Last minute / 0 First minute

Strava: SN Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní LM

Náš tip
Panorama

Panorama

Černá Hora » Ulcinjská riviéra

6 termínů / 6 Last minute / 0 First minute

Strava: BS Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní LM

Náš tip
Anastasija

Anastasija

Černá Hora » Ulcinjská riviéra

42 termínů / 0 Last minute / 0 First minute

Strava: BS Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní

Náš tip
Avala Resort & Villas

Avala Resort & Villas

Černá Hora » Budvanská riviéra

920 termínů / 20 Last minute / 0 First minute

Strava: SN, PL, Al Odlet: PRG Odjezd z: 0 míst

letecky vlastní LM

Náš tip
Iberostar Herceg Novi

Iberostar Herceg Novi

Černá Hora

130 termínů / 12 Last minute / 0 First minute

Strava: PL, Al Odlet: - Odjezd z: 0 míst

vlastní LM


další nabídky >